Etik Kurallarımız

ETİK KURALLARIMIZ

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası çalışanları, üyeleri, Yöneticileri, birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler

1-GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KAMU HİZMETİ BİLİNCİ

Bozüyük TSO Yönetimi ve ilgili tüm organları ile çalışanları, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; Sürekli gelişimi, Katılımcılığı, Saydamlığı, Tarafsızlığı, Dürüstlüğü, Kamu yararını gözetmeyi, Hesap verebilirliği, Öngörülebilirliği, Hizmette yerindeliği, Beyana güveni esas alır.

2-DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK

Bozüyük TSO Yönetimi ve ilgili tüm organları ile çalışanları, eylem ve işlemlerde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmamak ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz. Takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanmaz. Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapmaz. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunmaz. Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engellemez.

3-KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN

Bozüyük TSO Yönetimi ve ilgili tüm organları ile çalışanları, Oda yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olunduğunu davranışlarla gösterir. Üyelerin ve paydaşların Oda hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınır. Üyelerine hizmeti her türlü menfaatin üzerinde tutar. Hizmet gereklerine uygun hareket eder. Hizmetten yararlananlara iyi davranır, işi savsaklamaz, Çifte standart uygulamaz, taraf tutmaz, keyfi davranışlar ile baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenlemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep etmez, talep olmasa dahi sunulanı kabul etmez.

4- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI

Bozüyük TSO Yönetimi ve ilgili tüm organları ile çalışanları, Fikrî mülkiyetin korunması yeniliklerin teşvikini, sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi teşvik eder. Başka bir ifadeyle yeni buluşların oluşması için gerekli olan arz ortamını oluşturmaya katkı sağlar. Yenilik teşvikini hem sanayi içinde hem de sanayiler arasında arttıracak buluşların yayılmasını sağlama konularında üyelerine destek olur. Fikri Mülkiyet Hakkı ile ilgili yatırımları teşvik eder ve üyelerini bilgilendirir. Bilgi ekonomisinin gelişmesi için fikrî mülkiyet yararlarının güvence altına alınmasını sağlar. Fikri Mülkiyet Haklarının oluşumu ve korunmasında Üniversiteler ile çalışmalar sağlanır.

5- KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI-SAVURGANLIKTAN KAÇINMA

Bozüyük TSO Yönetimi ve ilgili tüm organları ile çalışanları bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır. Mesai süresi, kamu malları, enerji, zaman ve kaynakları, işgücü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.

6- ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Bozüyük TSO Yönetimi ve ilgili tüm organları ile çalışanları, Herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır. Çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar. Çıkar çatışmasının farkına varıldığında durumu üstlerine bildirir. Çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden uzak durur ve her türlü menfaat ile diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranır.

7-SORUMLULUK

Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.

8- FIRSAT EŞİTLİĞİ

Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır. Üyelerimiz ve Paydaşlarımızla tüm ilişkilerimizde eşitlik ilkesi ile hareket edilir.

9- POZİTİF YAKLAŞIM

Bozüyük TSO Yönetimi ve ilgili tüm organları ile çalışanları, tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergiler. Yapılan tüm çalışmalarda sergilenen pozitif yaklaşım kurum kültürümüzü geliştirdiği gibi, sorunlarımızın azalmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

10- GİZLİLİK

Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır. Başta kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuatlara uyulmakta olup, tüm çalışmalarda gizli kalması gereken bilgilere özen gösterilir.

11- BİLGİ VERME, SAYDAMLIK VE KATILIMCILIK

Üyelerinin bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olunur. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde İstenilen bilgi veya belgeler 4982 sayılı Kanunda belirtilen istisnalar dışında usulüne uygun olarak verilir. Üst yöneticiler tarafından, ilgili mevzuatın izin verdiği çerçevede, kurumların ihale süreçleri, faaliyet ve denetim raporları uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve uygulanması aşamalarından birine, birkaçına veya tamamına, aksine bir yasal hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat edilir.

12- GÖREV VE YETKİLERİN MENFAAT SAĞLAMAK AMACIYLA KULLANILMAMASI

Bozüyük TSO Yönetimi, tüm organları ve çalışanları, görev, ünvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamamak ve aracılıkta bulunmaz. Akraba, eş, dost, hemşehri ve siyasi kayırmacılık veya ayrımcılık yapmaz. Görev, ünvan ve yetkilerini kullanarak kendileri veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptırmaz. Herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikle menfaat sağlamaz. Görevin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanmaz. Resmi veya gizli nitelikteki bilgileri görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklamaz. Bozüyük TSO nun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak seçim kampanyalarında kullanmaz ve kullandırmaz.

13- MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK

Bozüyük TSO çalışanları, Yönetimi ve diğer tüm organları ile Üyeleri, TSO nun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. Ülkemizin çıkarları, toplumun refahı ve kurumun hizmet idealleri doğrultusunda hareket eder.

14- BAĞLAYICI AÇIKLAMALAR VE GERÇEK DIŞI BEYANLARDAN KAÇINMA

Bozüyük TSO çalışanları, görevin yerine getirilmesi sırasında, yetkisini aşan ve Bozüyük TSO Yönetimini bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaz. Aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermez. Tüm süreçlerin yönetiminde, Yasal ve Hukuki kurallara uyar.

 

 

İş bu yukarıda belirtilen Etik Kurallarımız Yönetim Kurulumuzun 27/04/2020 tarih ve 102  Sayılı Toplantısında alınan karar ile belirlenmiştir. 

 

 

 

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç